Valmennukset

 

Valmennuksissa opitaan johtamaan omaa elämäänsä haluttuun suuntaan. 

Valmennus kohdistuu aina yksilöön, vaikka se tapahtuisikin ryhmässä. Henkilökohtainen valmennus onnistuu niin kasvotusten kuin videopuhelunkin kautta.

 

Esimerkkejä valmennuksista:

Muutosvalmennus

Muutoksen tekeminen on yksilöllinen prosessi, johon liittyy erilaisia psykologisia tekijöitä. Psykologiset tekijät, kuten motivaatio, kyky säädellä omaa käyttäytymistä, kyky käsitellä tunteita sekä ajatuksia, ovat avainasemassa siinä, miten muutosprosessissa onnistutaan. Valmennuksessa keskeistä ovat asiakkaan omat tarpeet, toiveet ja arvot. Käytännön työkalujen ja harjoitusten avulla opitaan psyykkisiä taitoja, jotka auttavat käsittelemään käyttäytymisen muutoksen psykologisia esteitä sekä niihin liittyviä ajattelu- ja tunnereaktioita. Tavoitteena on lisätä asiakkaan psykologista joustavuutta, mikä mahdollistaa käyttäytymisen pysyvän muutoksen.

 

Stressin hallinta

Valmennuksessa käsitellään niitä asioita, jotka vaikuttavat sillä hetkellä omaan jaksamiseemme ja hyvinvointiimme. Tilannekartoituksen avulla saadaan kyseiset asiat näkyviksi. Sen jälkeen työstetään asioita, joihin voidaan vaikuttaa. Tutkitaan myös omaa arvomaailmaa ja uskomuksia. Jos toimitaan omaa arvomaailmaa vastaan, aiheuttaa se stressiä ja ristiriitaa. Omat tiedostamattomat uskomukset ohjaavat vahvasti toimintaamme. Uskomuksia voimme muuttaa ainoastaan tulemalla tietoisiksi niistä.

 

Kiireen kesytys

Kiirettä lähestytään määrittämällä kiire ja tutkimalla miten se ilmenee omassa elämässä. Havainnollistavien harjoitusten avulla mennään kohti kiireettömämpää elämää.

 

Tunneäly ja vuorovaikutustaidot

Tunteiden merkitys ihmisten toiminnassa on huomattava. Kun tiedostaa tunteet ja niiden merkitykset omaan ja toisten toimintaan, on paremmat edellytykset myös tunteiden säätelyyn ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Valmennuksessa käsitellään omaa vuorovaikutuskäyttäytymistä.

 

 

 

                                                                                                         Ihminen on sitä, mihin hän uskoo

                                                                                                                     Anton Tsehov